De Seniorenvereniging KBO Hapert is een bloeiende vereniging voor ouderen die ongeveer 720 leden telt en iedereen van 50 jaar of ouder kan lid worden. De contributie bedraagt 25 euro per jaar. Door uw lidmaatschap ontvangt u onder andere korting op de premie van uw zorgverzekering bij CZ of VGZ of Zilveren Kruis.

Met uw ledenpas krijgt u ook korting bij een aantal Hapertse bedrijven op bepaalde producten en diensten.

Er wordt in Hapert wekelijks een groot aantal activiteiten gehouden op gebied van ontspanning maar ook op gebied van gezondheid, lichaamsbeweging en sport.

In de winterperiode zijn er ’s middags bijeenkomsten over verkeersveiligheid, valpreventie, vragen rondom levenseinde, belangenbehartiging voor ouderen met betrekking tot WMO-WLZ, muziekmiddagen, 80+ middag, kerstviering, etc.

Image

De Katholieke Bond van Ouderen, is een organisatie van senioren, die vanuit haar levensovertuiging tal van activiteiten ontplooit.

Deze activiteiten zijn gericht op het behartigen van de belangen van ouderen en op het bevorderen van sociale contacten. Daarmee wil de bond het welzijn van senioren en hun participatie in de samenleving bevorderen.

Seniorenvereniging KBO Hapert is een organisatie die aansluit bij de wensen en behoeften van de leden. Waar leden zich ook nuttig kunnen maken op basis van hun ervaringen, kennis en kwaliteiten.

Image

Seniorenvereniging KBO Hapert wil ook in de komende decennia een aantrekkelijke organisatie zijn en blijven voor senioren. KBO Hapert wil activiteiten ontplooien die de volwaardige participatie van de senioren in de samenleving bevorderen: zelfstandigheid, zelfredzaamheid en saamhorigheid staan daarbij centraal.

Seniorenvereniging KBO Hapert acht het ook van belang dat steeds meer senioren het nut van de organisatie inzien. Enerzijds als zijnde de belangenbehartiger voor senioren, anderzijds als aanbieder van diensten en producten die aansluiten bij de wensen en behoeften van senioren.

Image

Onze nieuwe MFA

In dit filmpje zie je de nieuw te bouwen MFA!

05:06

Historie KBO Hapert

1950

Welvaart jaren 50

In de vijftiger jaren werd het duidelijk dat de ouderen na de tweede wereldoorlog niet of nauwelijks deel gekregen hadden aan de groeiende welvaart. Juist zij die door hun arbeidsverleden veel ontberingen hadden geleden en onvoorstelbaar lange werkweken hadden gemaakt, bleken veelal geen of een te krappe oudedagsvoorziening te hebben.

1958

Oprichting afdeling K.B.O. Hapert

Op 1 mei 1958 is de afdeling K.B.O. Hapert opgericht.
Vastgesteld moet worden dat in de loop der jaren veel veranderd is.
De aanvankelijke doelstelling werd in de beginfase ook wel aangeduid als de 3 K ‘s (kaarten, kienen en keuvelen). In het programma waren ook opgenomen jaarlijkse uitstapjes, Mariabedevaart, Gerardus-bedevaart en de kerstviering.

1998

40 jarig jubileum

De viering van het 40-jarig jubileum in 1998 gaf ons op de eerste plaats reden tot vreugde. Vooral omdat zoveel leden deelnamen aan de activiteiten die plaatsvonden. Vreugde ook omdat zoveel vrijwilligers zich volledig en belangeloos ingezet hebben om de oudere medemens het leven gezelliger te maken.

Nieuwe ordening

Er zal een totale nieuwe ordening moeten plaatsvinden en er zullen oplossingen gevonden moeten worden voor de problemen die nu en de komende jaren op ons afkomen. Ongetwijfeld jaren met vele vraagtekens op sociaal, maatschappelijk of medisch terrein en vooral wat de ouderen betreft op gebied van zorg. Als ouderen moeten wij meewerken aan nieuwe regelgeving. Bijzonder de jonge ouderen onder ons kunnen hierin een rol van betekenis spelen. Laten we ons kritisch maar begrijpelijk opstellen en er bij de betreffende instanties op aandringen dat het niet altijd bij beloftes en mooie woorden moet blijven.

Gevoel van dankbaarheid

Op de tweede plaats een gevoel van dankbaarheid omdat onze leden weer meer belangstelling hebben voor elkaar, juist nu op andere plaatsen weer meer egoïsme aan de dag gelegd wordt. Dankbaarheid ook omdat wij een ongekende verandering en welvaartsgroei hebben meegemaakt die velen, ik zeg niet allen, tevreden mensen maken. Dankbaarheid ook omdat tegenwoordig de ouderen zo’n hoge leeftijd bereiken. Een nadelig effect is echter dat onze maatschappij daar nog niet op ingesteld is.

Bestuur KBO Hapert

Image

Simon Lamers

Voorzitter

Image

Hanny Mollen-Braken

Secretaris

Image

Pieter Bax

Penningmeester

Image

Mieke Slenders-van der Mierden

Bestuurslid

Image

Alda van Hout-Ariës

Bestuurslid

Image

Leo Laus

Bestuurslid

Image

Marian Geraerts-Schellekens

Bestuurslid

Image

Jan Tijssen

Bestuurslid

Weekagenda Kloostertuin

KBO Hapert

KBO-Hapert is een vereniging waar veel vriendschap, saamhorigheid en gezelligheid heerst en waar u van harte welkom bent!

Lees meer over onze vereniging